211 800 0071

Ασφάλιση με Εργόσημο για Καθηγητές Ιδιαιτέρων Μαθημάτων

Ενημερώθηκε:


Author Image Ιδιαίτερα μαθήματα

Το εργόσημο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα ως εναλλακτικός τρόπος ασφάλισης.

Με δυο λόγια…

Οι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς να έχουν μπλοκάκι (έναρξη επιτηδεύματος), μπορούν να αμείβονται νόμιμα και να ασφαλίζονται με εργόσημο. Αντί λοιπόν να εισπράξουν μετρητά από τον μαθητή/γονέα, λαμβάνουν το εργόσημο (που εκδίδει ο γονέας) και το εξαργυρώνουν σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ.

εργόσημο - ιδιαίτερα μαθήματα

Συχνές ερωτήσεις - γρήγορες απαντήσεις

Το «Εργόσημο» είναι ειδική επιταγή αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων.

Ναι, μπορεί. Οι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς να έχουν μπλοκάκι (έναρξη επιτηδεύματος), μπορούν να αμείβονται νόμιμα και να ασφαλίζονται με εργόσημο.

Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο εργοδότης-γονιός.

Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου είναι 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου»

Τι είναι το Εργόσημο

Το «Εργόσημο» είναι ειδική επιταγή αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων. Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά την χρηματική αποζημίωση των απασχολούμενων προσώπων για την εργασία που παρέχουν. Ενδεικτικά στη χρήση εργοσήμου υπάγονται οι απασχολούμενοι σε υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, κηπουρικές εργασίες, παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας κατ’οίκον κ.τ.λ..

Σε ποια κατηγορία εμπίπτουν οι καθηγητές ιδιαιτέρων μαθημάτων:  Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Διαδικασία Έκδοσης – Εξαργύρωσης Εργοσήμου

Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο εργοδότης-γονιός.

Το «Εργόσημο» εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα και αναγράφει αποκλειστικά το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του εργαζομένου. Ο εργοδότης-γονιός δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου-καθηγητή συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Το ποσό του «Εργοσήμου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.

Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του «Εργοσήμου» (καθηγητής), δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι’ αυτή με το «Εργόσημο».

Κατά την εξαργύρωση του «Εργοσήμου» παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

Oι ασφαλισμένοι προσερχόμενοι στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή τα Ε.Λ.Τ.Α. για την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», πρέπει να προσκομίζουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης,τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους.

Η ορθότητα του Α.Φ.Μ. όσο και του Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να προκύπτει από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

Ο χρόνος ισχύος του εργοσήμου, ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το «Εργόσημο» δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας.

«Εργόσημο» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη, μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του με αίτημα του ιδίου στον φορέα έκδοσής του, οπότε το ποσό (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») επιστρέφεται από τον φορέα έκδοσης (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Κλάδοι Ασφάλισης – Ποσοστό Ασφάλισης

Εργαζόμενοι που υπάγονταν στις ασφαλιστικές διατάξεις του Ι.Κ.Α. (Α.Ν.1846/1951 )

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των αμειβομένων με «Εργόσημο» προσώπων, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου» και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του «Εργοσήμου».

Η ασφάλιση χωρεί για τους Κλάδους Σύνταξης, Ασθένειας Μητρότητας, στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου).

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών επιμερίζονται ανά κλάδο ασφάλισης, ως εξής:

Κλάδος Κύριας Σύνταξης14, 45 %
Κλάδος Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)4, 65 %
Κλάδος Ασθένειας Μητρότητας σε χρήμα0, 86 %
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)4, 32 %
Κλάδος τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου)0, 72 %

Οι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν και τα δύο μέρη, δηλαδή εργοδότη (σε αναλογία 15,485% ) και εργαζόμενο (σε αναλογία 9,52%).

Με βάση τα προαναφερόμενα προκειμένου να υπολογισθεί η Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»* δηλαδή το ύψος του εργοσήμου που πρέπει να “αγοράσει” o εργοδότης, πρέπει το καθαρό, προσυμφωνηθέν ποσό αμοιβής του εργαζομένου-καθηγητή να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,333.

*Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου» = Καθαρό Ποσό Αμοιβής + Ασφαλιστικές Εισφορές

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής

600 €, τότε :

600 € Χ 1,333 = 800 € (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»).

800€ Χ 25%(Ποσοστό Ασφάλισης) = 200 € (Ασφαλιστικές Εισφορές).

Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης από Εργόσημα

Τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το «Εργόσημο», δικαιούνται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν, από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης του «Εργοσήμου», με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Παράδειγμα:

Εργόσημο ΙΚΑ Ονομαστική αξία Εργόσημου

(καθαρή αμοιβή + κρατήσεις)

Ονομαστική αξία εργόσημου             100,00

Σύνολο Εισφορών (εργαζόμενου & εργοδότη) 25,00%           25,00

Πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο                                               75,00

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης εργαζόμενου

Συνολικές εισφορές                                                                25,00

Συντελεστής ημερών ασφάλισης                                            11,63

Ημέρες Ασφάλισης – χωρίς στρογγυλοποίηση                         2,15

Ημέρες Ασφάλισης με στρογγυλοποίηση                                2,00

 

Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.

Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του «Εργοσήμου».

Ο τύπος που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης για «Εργόσημα» που εξαργυρώνονται από 1/1/2013 και εφεξής είναι :

Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών: 11,63 = Ημέρες Ασφάλισης (που έχει παρακρατηθεί μέσω «Εργοσήμου»)

Αναλυτικές οδηγίες για τα ανωτέρω καθώς και παραδείγματα ως προς τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης περιλαμβάνονται στις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Διεύθυνση Ασφάλισης -Εσόδων στην με αριθμ. 43/2013 Εγκύκλιο.

Παροχές Ασθένειας σε Χρήμα

Παροχές ασθένειας σε χρήμα, δύναται να χορηγηθούν στους αμειβόμενους με «Εργόσημο» μετά την συμπλήρωση των παρακάτω χρονικών προϋποθέσεων:

1) Για χορήγηση Επιδόματος ασθένειας απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ημέρες ασφάλισης οι οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί: α) το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από την αναγγελία της ασθένειας ή β) το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο.

2) Για την χορήγηση των Επιδομάτων μητρότητας απαιτείται η πραγματοποίηση διακοσίων (200) ημερών ασφάλισης τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού.

Στις ημέρες αυτές μπορούν να συνυπολογισθούν και ημέρες ασφάλισης εκτός «Εργοσήμου».

Παροχές Ασθένειας σε Είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Για παροχές ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΥΥ), απαιτείται η συμπλήρωση εκατό (100) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Σημείωση εδώ ότι τα τελευταία χρόνια (και φέτος) το παραπάνω όριο κατεβαίνει στις 50 ημέρες ασφάλισης.

Δείτε το Διαδικτυακό Σεμινάριο: Καθηγητές Ιδιαίτερων Μαθημάτων στο Σύγχρονο Ασφαλιστικό – Φορολογικό Περιβάλλον

Πέτρος Γρίβας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση της Λογιστικής, εργαζόμενος από το 2001 στο λογιστικό γραφείο της Taxplus, κάτοχος άδειας λογιστή Α’ Τάξης.

Φοροτεχνικό – Λογιστικό γραφείο TaxPlus 
Β. Ηπείρου 135, ΓλυφάδαΔιαβάστε επίσης...

blog image5 ιδέες για να κάνετε τα ιδιαίτερα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα
blog imageΜπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην ανάγνωση;
blog imageΜαθαίνοντας Κινέζικα. Οι εξετάσεις YCT, HSK, HSKK και BCT.
blog imageΤα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δείτε όλα τα άρθρα εδώ